Niniejszy Regulamin zawiera wszystkie warunki między FlyingAtom.Gold oraz osobami lub organizacjami ("Użytkownik") uczestniczącymi w Programie Partnerskim FlyingAtom.Gold ("Program"). "Klient" oznacza osobę lub podmiot, który skorzysta z linku polecającego do sklepu internetowego FlyingAtom.Gold i dokona zakupu produktu na www.FlyingAtom.Gold

 1. Przystąpienie do Programu
 2. Aby przystąpić do Programu należy dokonać rejestracji na stronie www.FlyingAtom.Gold w zakładce Program partnerski i zaakceptować Regulamin lub będąc już zarejestrowanym Klientem, w zakładce Twoje konto wybrać opcję Dołącz jako partner. FlyingAtom.Gold zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Programie Użytkowników zamierzających promować FlyingAtom.Gold na nieodpowiednich stronach. Nieodpowiednie strony uwzględniają takie, które są dedykowane dzieciom, promują treści pornograficzne i przemoc, są dyskryminujące pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej bądź wieku; promują działalność prawnie zabronioną lub naruszają prawa własności intelektualnej. Aplikację, która zostanie odrzucona, można złożyć ponownie. Jeśli zostanie ona zaakceptowana i później pojawią się na niej treści niedozwolone, FlyingAtom.Gold zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiego Użytkownika z Programu Partnerskiego.
 3. Prawa i obowiązki właściciela Programu Partnerskiego
 4. FlyingAtom.Gold udostępnia Użytkownikowi linki referencyjne oraz kody polecające. Z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu, Użytkownik może wysyłać te linki oraz kody do potencjalnych Klientów, bądź umieszczać je w dowolnych miejscach na swoich stronach internetowych. FlyingAtom.Gold będzie rejestrował Klientów Użytkownika i śledził ich aktywność na stronie www.FlyingAtom.Gold. Zakładając konto na FlyingAtom.Gold, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązującego Regulaminu. FlyingAtom.Gold będzie śledził aktywność Klientów na stronie www.FlyingAtom.Gold – informacje o zakupach dokonanych na stronie www.FlyingAtom.Gold będą wyświetlać się w panelu Użytkownika - Twoje konto. FlyingAtom.Gold może zmienić dowolny zapis niniejszego Regulaminu, jednocześnie powiadamiając Użytkownika drogą mailową bądź umieszczając powiadomienie na swojej stronie internetowej. Zmiany mogą obejmować między innymi stawki prowizji, procedury płatności, zasady Programu. Jeśli którakolwiek z naniesionych zmian jest nie do przyjęcia dla Użytkownika, ma on prawo odstąpienia od Programu w dowolnym momencie. Pozostanie w Programie oznacza akceptację zmian.
 5. Prawa i obowiązki Uczestnika programu
 6. Użytkownik będzie aktywnie i efektywnie promował FlyingAtom.Gold w celu maksymalizowania zysków własnych i FlyingAtom.Gold. Użytkownik użyje jedynie takich środków, które nie naruszają obowiązującego prawa i będą pozytywnie wpływać na wizerunek firmy. FlyingAtom.Gold nie będzie przyznawał prowizji Użytkownikom z niepoprawną bądź niekompletną informacją w linku referencyjnym. Linki nie mogą być umieszczane w niechcianych wiadomościach email (Spam), nieautoryzowanych postach, czatach lub poprzez użycie botów. Wyniki osiągane w sposób nielegalny nie będą podlegały naliczaniu prowizji. Użytkownik ponosi wszelkie koszty wynikające z promowania FlyingAtom.Gold swoim Klientom. Użytkownik nie będzie tworzył, publikował, rozpowszechniał żadnych materiałów odnoszących się do FlyingAtom.Gold bez uprzedniego ich przedłożenia FlyingAtom.Gold i uzyskania autoryzacji.
 7. Prowizje
 8. Prowizja, jaką FlyingAtom.Gold zapłaci Użytkownikowi, jest to 0,2% (od dnia 05.03.2020r.) od kwoty, za jaką Klient, który zarejestrował się na stronie www.FlyingAtom.Gold przy wykorzystaniu linku referencyjnego lub kodu polecającego, który otrzymał od Użytkownika, dokona zakupu złota, srebra lub innych metali szlachetnych w sklepie internetowym www.FlyingAtom.Gold oraz 3% od kwoty, za którą Klient ten zakupił diamenty lub inne kamienie szlachetne. Prowizja zostanie naliczona Użytkownikowi w momencie zmiany statusu Realizacji zamówienia na "Dostarczone". Informacje o wysokości należnej prowizji znajdują się, po zalogowaniu na stronie www.FlyingAtom.Gold, w zakładce Moje konto - Konto partnera.
 9. Wypłaty prowizji
 10. Płatności będą dokonywane na konto Użytkownika wskazane w zakładce Moje konto partnera. Płatności będą dokonywane w walucie PLN. Minimalna jednorazowa kwota do wypłaty jest to 100 PLN. Wypłata prowizji będzie realizowana do 10 dnia kolejnego miesiąca, od dnia zlecenia wypłaty przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do dożywotniego pobierania prowizji od wszystkich zakupów poleconego przez siebie Klienta w sklepie FlyingAtom.Gold, póki pozostaje aktywnym Użytkownikiem.
 11. Zasady udziału w Programie Partnerskim i rezygnacja z uczestnictwa
 12. Przynależność do Programu rozpoczyna się potwierdzeniem przyjęcia w poczet Użytkowników, które Użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji w Programie adres mailowy. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. FlyingAtom.Gold ma prawo wykluczenia Użytkownika z Programu bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli Użytkownik łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Użytkownik jest uprawniony do niewypłaconych prowizji z okresu uczestnictwa w Programie, nie jest jednak uprawniony do żadnych prowizji po wykluczeniu go z Programu. FlyingAtom.Gold ma prawo wykluczyć Użytkownika z Programu, jeśli na stronie, na której jest promowany, pojawią się nieodpowiednie treści. Uwzględnia to strony przeznaczone dla dzieci, promujące treści pornograficzne i przemoc, szerzące dyskryminację opartą o rasę, płeć, wyznanie, narodowość, orientację seksualną lub wiek; promujące nielegalną działalność lub naruszające prawa własności intelektualnej.
 13. Relacje wzajemne stron
 14. FlyingAtom.Gold i Użytkownik stanowią niezależne Strony i żaden z zapisów tego Regulaminu nie ustanawia między nimi relacji partnerstwa, franczyzy, przedstawicielstwa ani stosunku pracy. Użytkownik nie ma uprawnień do czynienia ani przyjmowania żadnych propozycji w imieniu FlyingAtom.Gold.
 15. Gwarancje
 16. FlyingAtom.Gold nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw lub błędów występujących na stronie www.FlyingAtom.Gold.
 17. Obowiązujące prawo
 18. Wszystkie spory dotyczące niniejszego Programu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Zgłaszając aplikację do Programu, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt na biuro@flyingatom.gold