Regulamin skupu FlyingAtom.gold

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej„Regulaminem”) użyte są poniższe wyrażenia i sformułowania, rozumie się je w następujący sposób:

  1. Kupujący – spółka działająca pod firmą „FlyingAtom Gold Sp. z o.o.” z siedzibą w 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000923671, NIP 9542798737, REGON 381762306, wpisana w dniu 10.12.2018 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 16435 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży)
  2. Klient lub Sprzedający – podmiot będący pełnoletnią osobą fizyczną, który zawiera lub zamierza zawrzeć z Kupującym umowę sprzedaży Towaru.
  3. Strony lub Strona – Sprzedający oraz Kupujący (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”).
  4. Towar – przedmiot nabywany przez Kupującego od Klienta tj. złoto, srebro, metale szlachetne.
  5. Wycena - oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru złożona na podstawie szeregu czynności Kupującego dokonywanych w celu ustalenia wartości Towaru.
§ 2. Skup Towarów
  1. Treść serwisu internetowego www.flyingatom.gold stanowi zaproszenie do rokowań w sprawie zawarcia w przyszłości ewentualnej umowy sprzedaży Towaru. Korzystając z serwisu internetowego www.flyingatom.gold Klient ma możliwość otrzymania oferty nabycia przez Kupującego Towarów a w przypadku akceptacji oferty Kupującego, Klient ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
  2. Przed zawarciem przez Strony umowy sprzedaży Towaru, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony bezpośrednio w serwisie internetowym www.flyingatom.gold w celu nawiązania kontaktu z doradcą i zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobowych Klienta. Po wypełnieniu formularza kontaktowego, z Klientem skontaktuje się doradca w celu ustalenia przebiegu transakcji.
  3. Sprzedający zobowiązuje się przygotować przesyłkę Towaru zgodnie z instrukcją na swój koszt lub dostarczyć Towar osobiście na adres jednego z oddziałów kupującego.
  4. Klient oświadcza, że:
    1. Towar stanowi jego wyłączną własność i ma prawo do swobodnego rozporządzania Towarem,
    2. Towar nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań, roszczeń osób trzecich,
    3. Towar nie pochodzi z czynu zabronionego,
    4. udziela Kupującemu rękojmi za wady prawne Towaru na okres 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  5. W dniu odbioru Towaru przez Kupującego dokonywana jest jego Wycena. Wycena dokonywana jest na podstawie cen podanych przez Kupującego w treści serwisu internetowego www.flyingatom.gold według stanu na moment dokonywania Wyceny.
  6. Wycena uwzględnia jedynie wartość metalu szlachetnego, z którego jest wykonany Towar.
  7. Wycena złota i srebra użytkowego dokonywana jest w oparciu o metodę niszczącą. Kupujący zastrzega sobie możliwość oddzielenia i zniszczenia kamieni i ozdób, niebędących przedmiotem Wyceny, jeśli będzie to niezbędne do dokonania Wyceny.
  8. Wycena monet i sztabek jest dokonywana w oparciu o metody nieniszczące.
  9. W dniu dokonania Wyceny, Klient jest o niej informowany poprzez wiadomość e-mail oraz telefonicznie. Wycena obejmuje ilość i proponowaną cenę za Towar. Wycena jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży.
  10. W przypadku braku zgody na treść Wyceny lub braku odpowiedzi na Wycenę w terminie www.flyingatom.gold, Kupujący odeśle Klientowi Towar na koszt Klienta.
  11. W przypadku akceptacji treści Wyceny, w ciągu 24 godzin, na rachunek bankowy Klienta zostanie przekazana cena skupowanego Towaru.
  12. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapłaty za Towar bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres Kupującego.
  13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Po odstąpieniu od umowy, Kupujący odeśle Towar na adres Klienta, po uprzednim zwrocie ceny sprzedaży.
  14. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia lub ujawnienia po zawarciu umowy, jakichkolwiek wad prawnych lub fizycznych Towaru.
§ 3. Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia. Wycena nie jest objęta procedurą reklamacyjną.

§ 4. Inne postanowienia
  1. Ochrona danych osobowych Klienta jest zapewniona na podstawie Polityki Prywatności zamieszczonej pod adresem: www.flyingatom.gold
  2. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie na stronie serwisu www.flyingatom.gold.