Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne.

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług FlyingAtom Gold Sp. z o.o. poprzez Serwis znajdujący się pod adresem domeny flyingatom.gold

  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest FlyingAtom Gold Sp. z o.o. z siedzibą w 40-007 Katowice, ul. Mickiewicza 3, KRS 0000923671, NIP 9542798737, REGON 381762306. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

  Poniżej najważniejsze definicje związane z polityką prywatności.

  Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest FlyingAtom Gold Sp. z o.o.” z siedzibą w 40-007 Katowice, ul. Mickiewicza 3, KRS 0000923671, NIP 9542798737, REGON 381762306. Dane kontaktowe administratora to: numer telefonu (+48) 886 900 460; (+48) 886 900 450, adres e-mail biuro@flyingatom.gold.

  Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest FlyingAtom Gold Sp. z o.o. z siedzibą w 40-007 Katowice, ul. Mickiewicza 3, KRS 0000923671, NIP 9542798737, REGON 381762306. Dane kontaktowe administratora to: numer telefonu (+48) 886 900 460; (+48) 886 900 450, adres e-mail biuro@flyingatom.gold.

  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz możliwe do zidentyfikowania informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem flyingatom.gold.

  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

  Administrator przetwarza zarówno dane osobowe, jak i pewnego rodzaju informacje, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do danych osobowych, ponieważ nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Tego rodzaju informacje pozwalają na prowadzenie statystyk oraz dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkowników. Analizujemy działania Użytkownika na stronie www, np. ścieżkę zakupu, kolejność oglądania strony, urządzenie z którego się loguje.

  Administrator przetwarza zarówno dane osobowe, jak i pewnego rodzaju informacje, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do danych osobowych, ponieważ nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Tego rodzaju informacje pozwalają na prowadzenie statystyk oraz dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkowników. Analizujemy działania Użytkownika na stronie www, np. ścieżkę zakupu, kolejność oglądania strony, urządzenie z którego się loguje.

 2. Zakres i cele przetwarzanych danych osobowych.

  W ramach Serwisu przetwarzamy dane osobowe takie jak:

  1. Zakładanie i prowadzenie konta Użytkownika oraz prowadzenie Newslettera - Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
  2. Realizowanie procesu zakupu - Imię i nazwisko, firma, NIP UE, adres, numer telefonu oraz dane niezbędne do zrealizowania płatności np. numer rachunku bankowego.
  3. Zakładka Kontakt - adres e-mail oraz inne dane udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika w treści wiadomości.
  4. Komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych: dane udostępnione przez Użytkownika w ramach portalu.
  5. Odbiór osobisty zamówienia – w niektórych przypadkach, o których mowa w Regulaminie, konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości, a zatem Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych zawartych w treści dokumentu. Dokument nie będzie kopiowany, a jedynie okazywany do wglądu i weryfikacji.

  Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji nie umożliwia jednak zazwyczaj identyfikacji Użytkownika.

  Dane Osobowe przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków związanych z wykonaniem umowy lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane, o których mowa powyżej, w niezbędnym zakresie będą przetwarzane również w celu rozliczeń podatkowych (jeśli takie rozliczenia będą konieczne) na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą zostać wykorzystane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe wykorzystujemy również w celach marketingowych, w celu marketingu bezpośredniego, w związku z uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane, które wysyłamy do partnerów oraz wykorzystujemy do newslettera przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Administrator gromadzi dane oraz informacje również w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania strony, na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Okres przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   1. obsługi Użytkowników, którzy dokonali zakupu,
   2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń,
   3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych) do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie zgody lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, ewentualnie do momentu, w których staną się zbędne do realizacji celu. Dane przekazane podczas zapisu na newsletter będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera lub do czasu zakończenia prowadzenia newslettera przez Administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chyba że coś innego wynika z przepisów prawa.
  4. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych dla celów statystycznych i marketingowych, zostaną one niezwłocznie usunięte.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz niżej polityka plików “cookies”].
  6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Podanie danych w niektórych przypadkach przetwarzania jest niezbędne do realizacji umowy.
 4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

  Użytkownik ma prawo do:

  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  2. Sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  3. Sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
  5. Do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
  6. Do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
  7. Wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  9. Do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 5. Odbiorcy danych.

  Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcą danych jest hostingodawca, podmiot obsługujący płatności w ramach sklepu internetowego, podmiot świadczący usługi rozliczeń podatkowych, obsługa techniczna Serwisu.

  Na życzenie osoby, której dane dotyczą Administrator wskaże podmioty, którym przekazane zostały dane osobowe w związku z wykonaniem umowy.

  W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 6. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  2. Administrator korzysta jednak z usług podmiotów zewnętrznych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych: Google Analytics (prowadzenie statystyk), MailChimp (realizacja usługi newslettera), BitPay (realizacja płatności).
  3. Działanie Google Analytics można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki lub poprzez blokadę zaznaczając odpowiednią odpowiedź przy wejściu na stronę www.
  4. Usługa Mail Chimp jest wykorzystywana tylko w przypadku korzystania z Newslettera. Umożliwia prowadzenie statystyk jak zachowują się odbiorcy Newslettera po otrzymaniu od nas maila, np czy otwierają przesłaną wiadomość. W każdej chwili możesz wypisać się z Newslettera, klikając w link znajdujący się w treści przesyłanego przez nas maila, lub poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych.
  5. Usługa BitPay jest wykorzystywana tylko w przypadku wyboru tego sposobu płatności.
  6. Wszystkie wyżej wymienione podmioty posiadają odpowiednie certyfikaty i zapewniają najwyższy poziom ochrony danych.
  7. Przekazanie danych i informacji następuje z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  8. Administrator nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowej.
  9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
  10. Administrator stosuje procedury AML i w związku z tym, w razie takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, może prosić o podanie dodatkowych danych.
  11. Dane zbierane na potrzeby procedur AML będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym sporządzono dokument.
  12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis FlyingAtom.Gold. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  14. W Serwisie umożliwiamy weryfikację posiadanych przez nas danych w stworzonej dla tego celu zakładce i złożenie prośby o ich usunięcie. Wówczas usunięcie danych nastąpi w formie elektronicznej. Będziemy jednak przechowywać dane związane z zakupem – w formie papierowej.
  15. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - Kontakt.

Polityka plików "cookies".

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących, z operatorem Serwisu, reklamodawców oraz partnerów. Odbiorcą informacji jest Google LLC oraz podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.
 7. Aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub wybrać odpowiednią opcję po wejściu na stronę internetową.