1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym (Towar notowany), nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. m.in. złoto, srebro, kamienie i inne metale szlachetne;
    2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  4. Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę.
  5. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i tym samym zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna - sprzedaży uważa się za niebyłą.
  6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.