Regulamin Sklepu Internetowego FlyingAtom.gold

 1. Definicje
  1. Pojęcia użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego oznaczają:
  2. Klient – osoba fizyczna, w tym konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.
  3. Sprzedawca – spółka działająca pod firmą „FlyingAtom Gold Sp. z o.o.” z siedzibą w 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756863, NIP 9542798737, REGON 381762306, wpisana w dniu 10.12.2018 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 16435 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży).
  4. Produkt – towar wystawiony w Sklepie Internetowym.
  5. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
  6. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
  7. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Flyingatom sp. z o.o. znajdujący się pod adresem internetowym www.flyingatom.gold, za pomocą którego Klient może dokonać zakupu Towarów.
  8. Oddziały – lokalizacje, w których Sprzedający prowadzi obsługę klientów:
   1. Katowice ul. Mickiewicza 3 (budynek Gmach Biznesu)
   2. Warszawa ul. Złota 59 (biurowiec SkyLight).
   3. Gdańsk ul. Zbyszka z Bogdańca 1
   4. Kraków ul. Wielicka 28/B
   5. Łódź ul. Sienkiewicza 72
   6. Wrocław ul. Powstańców Śląskich 2-4.
   7. Poznań Plac Andersa 7
   8. Szczecin ul. Stoisława 3/3
   9. Lublin ul. Tomasza Zana 39A
  9. Punkty Partnerskie – lokalizacje, w których Klient może bezpłatnie odebrać zamówiony Towar:
   1. Kielce ul. Piotrkowska 12
   2. Rzeszów ul. Warszawska 18
   3. Białystok ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę produktów oraz inne treści przewidziane prawem.
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie.
  12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu niniejszego Regulaminu – Flyingatom” sp. z o.o.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu.
  2. Zamawiając produkty na stronie www.flyingatom.gold klient akceptuje poniższe warunki handlowe.
  3. W sklepie zarejestrować mogą się jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  4. Rejestracja konta Klienta polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich pozycji formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych.
  5. Decydując się na zakup w sklepie bądź rejestrację konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219). Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny do zrealizowania usługi świadczonej Klientowi na podstawie umowy.
  6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je edytować. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy.
  7. Informacje dotyczące towarów zawarte na stronie www.flyingatom.gold, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu.
  8. Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotów. Również parametry poszczególnych produktów mogą się różnić.
  9. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na stronie www.flyingatom.gold są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny te zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Do cen sprzedaży Towaru dostarczanego do miejsca wskazanego przez Klienta Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Klienta, o którym Klient jest każdorazowo informowany w trakcie składania zamówienia.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 
  1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.flyingatom.gold. Złożenie zamówienia na stronie www.flyingatom.gold jest traktowane jako zamiar zakupu określonego produktu w cenie podanej na stronie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą, na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
  2. Zamówienie może być złożone także w następujący sposób:
   • osobiście w jednym z Oddziałów Sprzedawcy
   • e-mailem pod adresem biuro@flyingatom.gold.
  3. Zamówienie złożone poprzez sklep internetowy, e-mailem lub osobiście w jednym z Oddziałów Sprzedawcy jest zawsze potwierdzane e-mailem zwrotnym lub pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i obowiązkowej wpłaty.
  4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
   1. otrzymanie przez Sprzedającego zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1 i 2;
   2. otrzymanie przez Kupującego zwrotnego e-maila potwierdzającego zamówienie lub pisemnego potwierdzenia zamówienia;
   3. otrzymania płatności przez Sprzedającego.
  5. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
   1. Przelewem bankowym. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji.
   2. Gotówką. Płatność gotówką realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy lub w jednym z jego Oddziałów wyłącznie w przypadku osobistego złożenia zamówienia. Nie ma możliwości opłacania gotówką zamówień złożonych przez sklep internetowy. Płatność gotówką przekraczająca równowartość 15 000,00 euro podlega rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).
   3. Kryptowalutami. Operatorem płatności za pomocą kryptowalut jest BitPay. Prowizja wynosi 1% wartości brutto transakcji i jest doliczana do kwoty płatności.
  6. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.flyingatom.gold dostarczamy zgodnie z wybraną przez Klienta opcją:
   1. przesyłką ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki są na bieżąco aktualizowane i widoczne w toku składania zamówienia. Przesyłki są nadawane w dni robocze - od poniedziałku do czwartku przy czym jeśli zapłata za towar zakupiony w opcji 24h odnotowana będzie po godzinie 14:00 w czwartek, to zamówienie realizowane będzie w najbliższy poniedziałek.
   2. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, w Oddziale lub w jednym z Punktów Partnerskich, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Towaru. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  7. Odbioru zamówienia może dokonać wyłącznie osoba, która zamówiła i zapłaciła za towar lub posiadająca notarialnie poświadczone upoważnienie od osoby zamawiającej jak i zgodę osoby zamawiającej przekazaną osobiście poprzez wideorozmowę z przedstawicielem sklepu. Odbiorca zamówienia musi przedstawić dokument tożsamości w celu identyfikacji oraz pisemnie potwierdzić odbiór zamówienia.
  8. Czas dostawy zamówienia poszczególnych Towarów jest określony opisem dotyczącym czasu dostawy umieszczonym przy danym Towarze na stronie Sklepu www.flyingatom.gold. Czas dostawy zamówienia wyrażony jest w dniach roboczych. Jeśli w zamówieniu znajdują się Towary z różnymi terminami dostawy, to terminem właściwym dla całego zamówienia jest dłuższy termin wysyłki.
  9. Zamówienia na złoto i platynę składane są osobno od zamówień na pozostałe produkty, ale traktowane są jako jedno zamówienie.
  10. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail: biuro@flyingatom.gold.
  11. Wraz z towarem wydawany jest dokument sprzedaży tj. paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura.
  12. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt zamawiającego przez okres 5 dni. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej zaliczki pokrywają koszty przechowania towaru i nie będą zwracane.
  13. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku problemów z dostawą Towarów od dostawców Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
  14. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  15. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
  16. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym (Towar notowany), nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. m.in. złoto, srebro i inne metale szlachetne oraz kamienie szlachetne.
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  18. Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę.
  19. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i tym samym zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna - sprzedaży uważa się za niebyłą.
  20. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  21. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia.
  22. Reklamowany Towar będący podstawą reklamacji Klient powinien przesłać na adres sklepu dobrze zapakowany załączając dowód zakupu i pisemny opis reklamacji. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
  23. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  24. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  25. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  26. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Towaru, wyczerpanie nakładu danego Towaru u producenta, awaria systemu informatycznego Sprzedającego, gwałtowne zmiany cen towarów, inne wydarzenia mające wpływ na gwałtowne zmiany cen produktów itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty zapłacone przez Klienta w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane, w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.
  27. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  3. Prywatność i poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Polityka prywatności.
  4. Polityka cookies opisana została w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedawcy www.flyingatom.gold i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.flyingatom.gold i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  7. Podmiot prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  8. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem Konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.
  9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  10. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.