Regulamin Sklepu Internetowego FlyingAtom.gold

 1. Definicje
  1. Pojęcia użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego oznaczają:
  2. Klient – osoba fizyczna, w tym konsument, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.
  3. Sprzedawca – spółka działająca pod firmą „FlyingAtom Gold Sp. z o.o.” z siedzibą w 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000923671, NIP 9542798737, REGON 381762306, wpisana w dniu 10.12.2018 r. do rejestru działalności kantorowej pod numerem 16435 w zakresie ograniczonym (kupno i sprzedaż złota dewizowego i platyny dewizowej oraz pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży).
  4. Produkt – towar wystawiony w Sklepie Internetowym.
  5. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
  6. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
  7. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Flyingatom.gold sp. z o.o. znajdujący się pod adresem internetowym www.flyingatom.gold, za pomocą którego Klient może dokonać zakupu Towarów.
  8. Oddziały – lokalizacje, w których Sprzedający prowadzi obsługę klientów:
   1. Katowice ul. Chorzowska 108, Budynek C
   2. Warszawa ul. Złota 59 (biurowiec SkyLight).
   3. Gdańsk ul. Zbyszka z Bogdańca 1
   4. Kraków ul. Wielicka 28 (Bud. B)
   5. Łódź ul. Sienkiewicza 72
   6. Wrocław ul. Powstańców Śląskich 28/30
   7. Poznań Plac Andersa 7
   8. Szczecin ul. Stoisława 3/3
   9. Lublin ul. Tomasza Zana 39A
   10. Kielce ul. Piotrkowska 12
   11. Rzeszów Aleja Józefa Piłsudskiego 32
   12. Częstochowa Aleja Najświętszej Maryi Panny 49
   13. Bielsko-Biała ul. Gazownicza 5
   14. Krotoszyn ul. Rawicka 5/7
   15. Tarnów ul. Słoneczna 28-30
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę produktów oraz inne treści przewidziane prawem.
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w Sklepie.
  11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu niniejszego Regulaminu – Flyingatom Gold sp. z o.o.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu.
  2. Zamawiając produkty na stronie www.flyingatom.gold klient akceptuje poniższe warunki handlowe.
  3. W sklepie zarejestrować i dokonać zakupu mogą się jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  4. Rejestracja konta Klienta polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich pozycji formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie. Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych.
  5. Decydując się na zakup w sklepie bądź rejestrację konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219). Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny do zrealizowania usługi świadczonej Klientowi na podstawie umowy.
  6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je edytować. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy.
  7. Informacje dotyczące towarów zawarte na stronie www.flyingatom.gold, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). Są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu.
  8. Zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotów. Również parametry poszczególnych produktów mogą się różnić.
  9. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym na stronie www.flyingatom.gold są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny te zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Do cen sprzedaży Towaru dostarczanego do miejsca wskazanego przez Klienta Sprzedający dolicza koszt dostarczenia Towaru do Klienta, o którym Klient jest każdorazowo informowany w trakcie składania zamówienia.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 
  1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.flyingatom.gold przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ewentualnych przerw technicznych. Złożenie zamówienia na stronie www.flyingatom.gold jest traktowane jako zamiar zakupu określonego produktu w cenie podanej na stronie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą, na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
  2. Złożenie zamówienia w sklepie dokonywane jest za pośrednictwem Serwisu poprzez dodanie produktów, które kupujący ma zamiar kupić do koszyka, a następnie kliknięcie “Przejdź do realizacji zamówienia:, wypełnienie formularza zamówienia, co oznacza podanie swoich danych osobowych, a także wybór sposobu dostawy i sposobu płatności. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zobowiązuje się do uregulowania płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności.
  3. Zamówienie może być złożone także w następujący sposób:
   • osobiście w jednym z Oddziałów Sprzedawcy.
   • e-mailem pod adresem biuro@flyingatom.gold.
   • telefonicznie pod asystą operatora infolinii flyingatom.gold.
  4. Zamówienie złożone poprzez sklep internetowy, e-mailem, telefonicznie lub osobiście w jednym z Oddziałów Sprzedawcy jest zawsze potwierdzane e-mailem zwrotnym , SMSem lub pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i obowiązkowej wpłaty.
  5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest:
   1. otrzymanie przez Sprzedającego zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1, 2 i 3;
   2. otrzymanie przez Kupującego zwrotnego e-maila lub SMSa potwierdzającego zamówienie lub pisemnego potwierdzenia zamówienia;
   3. otrzymania płatności przez Sprzedającego.
  6. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
   1. Przelewem bankowym. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji.
   2. Gotówką. Płatność gotówką realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy lub w jednym z jego Oddziałów wyłącznie w przypadku osobistego złożenia zamówienia. Nie ma możliwości opłacania gotówką zamówień złożonych przez sklep internetowy. Płatność gotówką przekraczająca równowartość 15 000,00 euro podlega rejestracji zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).
   3. Kartą. Płatność kartą realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy lub w jednym z jego Oddziałów wyłącznie w przypadku osobistego złożenia zamówienia. Nie ma możliwości opłacania kartą zamówień złożonych przez sklep internetowy.
  7. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.flyingatom.gold dostarczamy zgodnie z wybraną przez Klienta opcją:
   1. przesyłką ubezpieczoną na pełną wartość zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki są na bieżąco aktualizowane i widoczne w toku składania zamówienia. Przesyłki są nadawane w dni robocze - od poniedziałku do czwartku przy czym jeśli zapłata za towar zakupiony w opcji 24h odnotowana będzie po godzinie 12:00 w czwartek, to zamówienie realizowane będzie w najbliższy dzień roboczy (poza piątkami).
   2. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, w Oddziale lub w jednym z Punktów Partnerskich, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Towaru. Odbiór osobisty jest możliwy jedynie dla zamówień o wartości wyższej niż 5000 złotych i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  8. Odbioru zamówienia może dokonać wyłącznie osoba, która zamówiła i zapłaciła za towar lub posiadająca notarialnie poświadczone upoważnienie od osoby zamawiającej jak i zgodę osoby zamawiającej przekazaną osobiście poprzez wideorozmowę z przedstawicielem sklepu. Odbiorca zamówienia musi przedstawić dokument tożsamości w celu identyfikacji oraz pisemnie potwierdzić odbiór zamówienia.
  9. Czas dostawy zamówienia poszczególnych Towarów jest określony opisem dotyczącym czasu dostawy umieszczonym przy danym Towarze na stronie Sklepu www.flyingatom.gold. Czas dostawy zamówienia wyrażony jest w dniach roboczych. Jeśli w zamówieniu znajdują się Towary z różnymi terminami dostawy, to terminem właściwym dla całego zamówienia jest dłuższy termin wysyłki.
  10. Zamówienia na złoto i platynę składane są osobno od zamówień na pozostałe produkty, ale traktowane są jako jedno zamówienie.
  11. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres e-mail: biuro@flyingatom.gold.
  12. Jako dowód sprzedaży Sprzedawca wydaje: paragon fiskalny, fakturę imienną lub fakturę VAT.
  13. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt Klienta. Zanim Sprzedający zacznie naliczać opłatę za przechowywanie Towaru, powiadomi Klienta w sposób telefoniczny i mailowy o kosztach przechowywania za jeden dzień. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Towar uważa się za porzucony po upływie 7-dniu dni licząc od dnia powrotu Towaru do Sklepu. Porzucenie Towaru przez Przedsiębiorcę nie zwalnia go od obowiązku naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniósł poprzez wysyłkę Towaru i jego przechowywanie przez 7 dni.
  14. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku problemów z dostawą Towarów od dostawców Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Sprzedawca informuje, że w każdym przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni.
  15. Dostawa Towarów zakupionych w Sklepie realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  16. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość, Sprzedawca prosi ten fakt niezwłocznie zgłosić firmie kurierskiej oraz obsłudze Sklepu. Uszkodzenia paczki nie mają wpływu na reklamację składaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta. Przedsiębiorca, jeśli zauważy uszkodzenia przesyłki, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu i spisania stosownego protokołu w ciągu 60 minut od momentu zauważenia uszkodzenia.
  17. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
  18. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym (Towar notowany), nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. m.in. złoto, srebro i inne metale szlachetne oraz kamienie szlachetne.
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  20. Zwrot towaru do przedsiębiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez przedsiębiorcę.
  21. W sytuacji, gdy Klient odstąpi od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i tym samym zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna - sprzedaży uważa się za niebyłą.
  22. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  23. Klient ma prawo do reklamacji Towaru.
  24. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia.
  25. Reklamowany Towar będący podstawą reklamacji Klient powinien przesłać na adres sklepu dobrze zapakowany załączając dowód zakupu i pisemny opis reklamacji. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. W przypadku uznania reklamacji, koszty odesłania towaru zostaną Klientowi zwrócone przez Sprzedawcę.
  26. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  27. Klient, który korzysta z prawa odstąpienia lub składa reklamację, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  28. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  29. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  30. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Towaru, wyczerpanie nakładu danego Towaru u producenta, awaria systemu informatycznego Sprzedającego, gwałtowne zmiany cen towarów, inne wydarzenia mające wpływ na gwałtowne zmiany cen produktów itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty zapłacone przez Klienta w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane, w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.
  31. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
   1. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez formularz zamówienia,
   2. możliwość zapoznania się z treścią strony www i przedstawionymi Towarami,
   3. newsletter
   4. rejestracja Użytkownika
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:
   1. dostęp do sieci Internet;
   2. czynne konto poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
  3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, podawania fałszywych danych, utrudniania pracy Sklepu jakimikolwiek metodami.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przeglądania witryny Sklepu.
  5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia. Usługa jest nieodpłatna.
  6. Usługa newslettera świadczona jest od momentu skutecznego zapisu na newsletter, tj od momentu wpisania swojego adresu e-mail i potwierdzenia zapisu na newsletter poprzez kliknięcie w link przesłany na ten adres w wiadomości przychodzącej. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę otrzymywania Newslettera poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.
  7. Usługa rejestracji Użytkownika i prowadzenia Konta świadczona jest od momentu prawidłowego wypełnienia formularza i akceptacji regulaminu. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę prowadzenia Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
   • awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
   • błędnego korzystania z witryny przez Klienta lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
  9. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
  10. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.
  11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.
  12. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
  13. Sprzedawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, powielanie dowolną techniką i wykorzystywanie zdjęć umieszczonych na stronie Sklepu.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  3. Prywatność i poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Polityka prywatności.
  4. Polityka cookies opisana została w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedawcy www.flyingatom.gold i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.flyingatom.gold i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  7. Podmiot prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  8. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem Konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.
  9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  10. W razie sporu dotyczącego umowy zawieranej przez Kupującego będącego Konsumentem ze Sprzedawcą przewiduje się możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Proponuje się poddanie sporów do rozpoznania przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki. Sprzedający jest otwarty również na inne propozycje rozstrzygnięcia sporu w. drodze pozasądowej, w tym na sposób zaproponowany przez Kupującego. Więcej informacji na stronie UOKiK. Istnieje możliwość złożenia skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem ODR
  11. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
  12. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez niego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.